กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

      1. กรรมสิทธิ์ คือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

       2. สิทธิครอบครอง คือสิทธิที่ยึดถือครอบครองทรัพย์สินไว้เพื่อตน เช่น ผู้เช่าบ้านย่อมมีสิทธิครอบครองในบ้าน

       3. ภาระจำยอม คือการที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องรับภาระบางอย่างอันกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างซึ่งตนควรจะมีสิทธินั้นอยู่แต่ต้องงดเว้นไป เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น เช่นการที่เจ้าของที่ดินแปลง ก มีสิทธิเดินผ่านที่ดินแปลง ข หรือมีสิทธิวางท่อน้ำผ่านที่ดินแปลง ข หรือมีสิทธิเข้าไปตักน้ำในที่ดินแปลง ข ดังนี้ถือว่าเจ้าของที่ดินแปลง ก มีภาระจำยอมเหนือที่ดินแปลง ข

      4. สิทธิอาศัย  คือสิทธิที่จะอยู่ในโรงเรือนของผู้อื่นโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน

      5. สิทธิเหนือพื้นที่  คือสิทธิที่บุคคลหนึ่งได้เป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งที่ปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูกบนดินหรือใต้ดินของผู้อื่น โดยจะเสียค่าเช่า ค่าตอบแทนให้เจ้าของที่ดินด้วยหรือไม่ก็ได้

      6. สิทธิเก็บกิน  คือสิทธิที่จะเข้าครอบครอง  ใช้และถือเอาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น โดยจะเสียค่าเช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ได้

      7. ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์  คือการที่บุคคลหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ แต่มีสิทธิได้รับชำระหนี้เป็นคราวๆ จากทรัพย์สินนั้น หรือได้ใช้ตลอดจนถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้นตามที่ระบุไว้

     8.  จำนอง คือการนำอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันการชำระหนี้

ที่มา : ซื้อขายบ้านเพื่อการลงทุน

Visitors: 431,473