ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เสม็ด เมืองชลบุรี

ข้อมูลขายอาคารบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี

- อาคารตั้งอยู่17/10 ข. ซอยโปษยานนท ถนนวชิรปราการ ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อาคารขนาดเล็กสูง 2 ชั้น พื้นที่ทั้งอาคารประมาณ 1,710 ตารางเมตร ความสูงของชั้น 2.50 เมตร ที่จอดรถประมาณ 20 คัน

ข้อมูลการขายอาคารสำนักงาน

โฉนดที่ดิน จํานวน 7 ฉบับ ราคาขาย 18 ล้านบาท
1. เลขที่ตั้ง เลขที่ 48/2-3 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท(ทล.3) ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
2. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ประกอบดวย ที่ดิน จํานวน 2 แปลง ติดตอเปนผืนเดียวกัน มีเนื้อที่ดิน ตามเอกสารสิทธิ์รวม โฉนดที่ดินเลขที่ 67695 และ 67696 เนื้อที่ดินรวม 0-0-93.0 ไร หรือ 93.0 ตารางวา มีลักษณะรูปรางที่ดินเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา หนากวางรวม 10.00 เมตร ลึกประมาณ 39.00 เมตร ปจจุบันเปนที่ตั้งอาคารสิ่งปลูกสราง ประเภท อาคารอาคารพาณิชยสูง 3 ชั้น มีชั้น ลอยและดาดฟา จํานวน 2 คูหา
3. เขตผังเมืองประเภทพื้นที่สีแดง
4. ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
5. ขนาดอาคาร 10.00 x 12.00 เมตร
6. พื้นที่รวมประมาณ 478.40 ตารางเมตร
7. คาธรรมเนียมการโอน 2 % ผูซื้อและผูขายรับผิดชอบคนละ 1%
8. มิเตอรน้ํา และมิเตอรไฟ ผูซื้อดําเนินการเอง
9. ดาดฟาทาพื้นกันซึมใหม
10. สงมอบพื้นที่ตามสภาพปจจุบัน

สำนักงานให้เช่า อาคารอื่นแนะนำ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 186,533